تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

برنامه ریزی درسی در آموزش ابتدایی

‏سرشناسه : حیدری، مجتبی، ‏‫‬‏۱۳۴۶ –
‏عنوان و نام پدیدآور : برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدایی/ مولفین مجتبی حیدری، مجتبی محمدی‌جلالی‌فراهانی، فریدون رمضی.
‏مشخصات نشر : تبریز: انتشارات پژوهش‌های دانشگاه‏‫، ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۳ص.‬‬:جدول
‏شابک : ‭۹۷۸-۶۰۰-۸۰۳۸-۰۱-۶‬
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: .M. Heidari, M. Mohammadi Jalali, F. Ramazi. Curriculum in primary education‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : برنامه‌ریزی درسی — ایران
‏موضوع : Lesson planning — Iran
‏موضوع : مطالعه و فراگیری– برنامه‌ریزی
‏موضوع : آموزش ابتدایی — ایران — هدف‌ها و نقش‌ها
‏موضوع : Education, Elementary– Aims and objectives– Iran
‏موضوع : Study skills– Planning
‏شناسه افزوده : محمدی جلالی، مجتبی، ‏‫۱۳۴۹ -‏‏‏
‏شناسه افزوده : رمضی، فریدون، ‏‫۱۳۴۲ -‏‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭LB۱۵۰۷‏‫‬‮‭/ح۹ب۴ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۷۲/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۵۹۲۱۶

26,000 تومان

آماده ارسال
مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﺮط ﻻزم رﺷﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠﯽ دﺳﺖ زده اﻧﺪ. در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای داراﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺠﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻫﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻮدن، اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ، آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻤﺎرده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﯿﺮان و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان درﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪون ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﺿﻤﻨﺎً روﺷﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﺑﯿﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻖ دﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ را وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻮد، ﺧﻮاﻫﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ آن ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻮان و دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ اﻫﺪاف، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮی، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ روشﻫﺎ، و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ، از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه، رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺎی ﻻزم دﺳﺖ زﻧﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان درﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ دارد، ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮﯾﺶ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

برچسب:

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “برنامه ریزی درسی در آموزش ابتدایی”

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.